Home ZGJODHËM PËR JU AGJËRIMI – DOBI SHPIRTËRORE DHE TRUPORE

AGJËRIMI – DOBI SHPIRTËRORE DHE TRUPORE

Hoxhë Ali Shabani

Hytbeja e parë

Të nderuar vllezër besimtarë, e falenderojmë Allahun e Madhëruar me falenderime siç i takojnë madhërisë së Tij, Atë e falenderojmë për të gjitha begatitë në përgjithësi dhe e falenderojmë për begatinë e islamit në veçanti.

Dërgojmë salavate ndaj pejgamberit tonë Muhamedit, – salAllahu alejhi ve selem, ndaj familjes tij, ndaj sahabëve të tij dhe ndaj atyre që e pasojnë rrugën e tij.

Ai, Allahu na ka krijuar dhe veprat që ne i bëjmë: “E Allahu ju krijoi juve edhe atë që e punoni. “ Safat: 96

Allahu i Madhëruar i ka krijuar veprat tona.

Prej këtyre veprave;

  • Ato të cilat janë shumë të dobishme për njeriun, Allahu i ka dashur shumë dhe ua ka obliguar robërve të vet, dmth, i ka bërë FARZ.
  • Ato të cilat janë të dobishme, edhe ato i ka dashur, por jo si këto të parat, andaj i ka lënë në vullnetin e robërve të Tij, dmth, i ka bërë MUSTEHAB –SUNET.
  • Ato vepra të cilat janë shumë të dëmshme për njeriun, Allahu i ka urrejtur me një urrejtje të madhe dhe ua ka ndaluar robërve të Tij rreptësisht dmth i ka bërë HARAM.
  • Ato vepra të cilat janë më pak të dëmshme, i ka urrejtuar Allahu për robërit e Vet, por më pak se të parat dhe i ka ndaluar me një ndalesë më të rëndomtë, dmth, i ka bërë MEKRUH.
  • Edhe një lloj i veprave që janë mes këtyre, Allahu i ka lënë të lira për robërit e Tij ,dmth, i ka bërë MUBAH.

Agjërimin në muajin e Ramazanit, Allahu i Madhëruar e ka obliguar për robërit e Tij pasiqë është shumë i dobishëm dhe Allahu e ka dashur shumë.

Cilat janë dobitë e agjërimit?

Dobitë e agjërimit e sidomos në muajin e Ramazanit janë të shumëfishta.

Janë në këtë botë dhe në botën tjetër.

Në këtë botë dobitë nga agjërimi janë:

  • Shëndetësore – regjenerohen qelizat në trup.
  • Ekonomike – harxhimet pakësohen.
  • Socilale – solidarizohemi me të varfërit.
  • Morale – I mësojmë shqisat dhe gjymtyrët të agjërojnë.
  • Fetare  – largohemi më tepër nga mëkatet.

Në botën tjetër janë të shumta, prej tyre;

1 – Shpërblim i veçantë nga Allahu.

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: Allahu i Madhëruar ka thënë:

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به

“… të gjitha veprat e birit të Ademit janë për të, përpos agjërimit, ai është për Mua dhe unë shpërblej për të… “

2 – Agjërimi të mbron nga zjarri i Xhehenemit.

والصيام جُنَّة

“ … agjërimi është mbrojtje (nga zjarri i Xhehenemit) …“

3 – Era e gojës së agjëruesit më e mirë se parfumi.

والذي نفس محمَّد ببده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك

“… pasha Atë në dorë të cilit është shpirti im, era e gojës së agjëruesit është më e mirë se era e parfumit … “

4 – Do të hynë në Xhenet nëpër derën e veçantë për agjëruesit.

I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve selem ka thënë:

“إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد” (2).

“ Me të vërtetë në xhenet është një derë që quhet rejan, hynë nëpër të agjëruesit në ditën e Kjametit, nuk hyn nëpër të askush pos tyre. Do të thuhet: ku janë agjëruesit? Ata do të ngriten dhe nuk hyn askush pos tyre, e kur të hynë, ajo mbyllet dhe nuk hyn askush në të.“ Mutefekun alejhi

5 – Do të gëzohet shumë kur ta takojë Allahun në Ditën e Gjykimit.

I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve selem ka thënë: agjëruesi i ka dy gëzime, e prej tyre e dyta është në Ditën e Kijametit:

وإذا لقى ربه فرح بصومه

“… e kur ta takojë Zotin e tij, do të gëzohet me agjërimin e tij.“

* * *

Këto janë disa dobi të agjërimit në këtë botë dhe në botën tjetër.

E lusim Allahun e Madhëruar që të na i bëjë të mundur ti arrijmë, të na i pranon veprat e mira dhe të na i falë mëkatet.

E them atë që ndëgjuat dhe kërkoj falje për mua dhe për ju, kërkoni falje prej Allahut se ai falë shumë.

HYTBEJA E DYTË

Parasegjithash, agjërimi është adhurim me të cilin ne e adhurojmë Allahun, por ne jemi të vetëdijshëm se atë që na i ka urdhëruar Allahu, padyshim se është në dobinë tonë si në dynja poashtu edhe në Ahiret.

Allahu i Madhëruar ka thënë:

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

“… poqëse agjëroni, është më mirë për ju …“ Bekare: 184

Megjithatë shumë nga njerëzit për agjërimin kanë mendim se është i vështirë, Allahu i Madhëruar ka thënë:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“… Allahu dëshiron për ju lehtësim, e nuk dëshiron për ju vështirësi …“ Bekare: 184

E lusim Allahun e Madhëruar të na frymëzojë për vepra të mira

E të jemi të dobishëm për vete dhe shoqërinë.

Amin

Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil ahireti hasenetn ve kina adhabennar

(o Zoti ynë, na jep të mira në dynja dhe në Ahiret na jep të mira dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit.)

Rabbena-gfir li li validejja lil-muëminine jeme jekumul-hisab

(Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria)

All-llahumme inna nes-seluke ilmen nafia(n), ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabil-la.

(o Allah, ne të kërkojmë të na japësh dituri të dobishme, furnizim të pastër dhe vepra të pranuara.

Allahumme erinal-hakka hakkan ver-zuknat-tibah, ve erina batilen batila ver-zuknaxh-tinaba

(O Allah, na trego të vërtetën me të vërtetë dhe na I bën të mundur ta pasojmë dhe na e trego të kotën me të kotë dhe na bën të mundur ti largohemi.)

All-llahummeg-fir lil-muëminine vel-muëminat, vel-muslimine vel-muslimat, el-ahjae minhum vel-emvat.

(O Allah, fali besimtarët dhe besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, të gjallët prej tyre dhe të vdekurit.)

Allahumme eizzil-islame vel-muslimin, ve edhil-lesh-shirke vel-mushrikin

(O Allah, force islamin dhe muslimanët dhe poshtëroje shirkun dhe mushrikët)

Innallahe jeëmuru bil-adli ve-ihsani ve itai dhil-kurba ve jenha anil-fahshai vel-munkeri vel-bagij, jaidhukum leal-lekum tedhekkrun

(All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.)