Home ZGJODHËM PËR JU AGJËRIMI, SHTEGU I DEVOTSHMËRISË DHE BUJARISË

AGJËRIMI, SHTEGU I DEVOTSHMËRISË DHE BUJARISË

Të nderuar vllezër besimtarë, kjo është xhumaja e fundit e muajit Ramazan dhe ne po i afrohemi fundit të këtij muaji.

Muaji i Ramazanit na erdh me shumë begati.

Prej tyre: arritja e devotshmërisë.

Allahu  i Madhëruar ka thënë:

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm “ Bekare: 183

Ne shpresojm ta kishim arritur devotshmërinë.

E si jo, kur ne në muajin e Ramazanit agjërojmë ditën dhe falemi natën.

Lexojmë Librin e Allahut në mëngjes dhe mbrëmje.

I lutemi Allahut të na i shtojë veprat e mira, të na i fal gjynahet, të na bëjë banor të xhenetit, të na ruajë nga zjarri I xhehenemit, tu ndihmojë besimtarëve në mbarë botën dhe të na bashkojë në të vërtetën e të na largojë nga e kota.

Me arritjen e devotshëmrisë, muaji i Ramazanit me agjërim na mëson dhe edukon edhe në solidarizim me të varfërit, për tu kujdesur për ta dhe për t’i ndihmuar.

Çdo herë i dërguari i Allahut, kur ka ardhur fundi i muajit të Ramazanit, i ka porositur sahabët me dhënien e sadakatul-fitrit.

Ibn Omeri radijallahu anhu ka thënë:

فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

“I dërguari i Allahut –salAllahu alejhi ve selem – e ka bërë obligim sadakatul-fitrin një s’aë me hurma, apo një s’aë me drith për robin dhe për të lirin, për mashkullin dhe femrën, për të voglin dhe për të madhin nga muslimanët dhe ka urdhëruar që ajo të bëhet para se të dalin njerëzit për namaz.“ Mutefekun alejhi

Çfarë është urtësia për dhënien e zekatul-fitrit?

Përcillet nga Ibn Abasi, radijAllahu anhu se ka thënë:

“فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

“ I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ve selem e ka obliguar për ta bërë pastrim për agjëruesin nga gjërat e kota dhe kundërvajtjet dhe njëkohësisht ushqim për të vafrfërit. Andaj ai që e jep para namazit (dmth të sabahut), ajo është zekat I pranuar, ndërsa ai që e jep pas namazit, ajo është lëmoshë nga lëmoshat e rëndomta.“

Prandaj vëllezër të nderuar besimtarë, megjithë ibadet që i bëjmë në muajin e Ramazanit të cilat ia kushtojmë të vetmit Allahut të Madhëruar, ne duhet ta dëshmojmë besimin tonë duke e ndjekur shtegun e devotshmërisë dhe poashtu të bujarisë.

Besimtari i devotshëm, domosdo duhet të jetë bujar. Ashtu Allahu subhanehu ve teala e ka mësuar dhe ia ka bërë muajin e Ramazanit model optimal.

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

I heqin trupat e tyre prej dyshekëve, duke e lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që Ne ua kemi dhënë (pasuria) atyre, ata japin. “ Sexhde: 16

Ai që falë namaz dhe ai që agjëron ai është i devotshëm, ai devotshmi është dorëdhan dhe bujar.

E lusim Allahun e Madhëruar të na bëjë besimtarë të devotshëm, e të na bëjë bujarë, të na ruaja nga shfrenimi dhe nga kopracia.

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

Allahu thërret për në venbanimin e paqës – xhennet, dhe atë që do, e vë në rrugë të drejtë..“ Junus: 25

Hytbeja e dytë

Hyrje

Vëllezër të nderuar besimtarë, të arrishë devotshmërinë, është arritje madhështore. Ajo arritje është një sukses i madh.

Allahu i Madhëruar ka thënë:

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( 133 ) الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ( 134

Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.* Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e Allahu i do bamirësit. “ Ali Imran: 133, 134

Në këtë ajet Allahu tregoi kush janë të devotshmit.

Janë ata të cilët:

  • Japin kur janë në gjendje të mirë dhe kur janë në gjendje të vështirë,
  • E frenojnë mllefin,
  • I falin njerëzit.

Kështu të do Allahu – Allahu i do bamirësit

E lusim Allahun e Gjithëmëshirshëm që në këtë Ramazan të na ket pastruar zemrat ngë gjërat e liga, e të na mbush me iman dhe gjëra të dobishme.

E lusim Allahun të Gjithëdijshmin që në këtë Ramazan mos të na mbetet në zemrat tona asnjë mendim i keq për vëllezërit besimtarë.

E lusim Allahun Fuqiplotë që t’i mëshirojë besimtarët në mbarë botën dhe t’u ndihmojë nevojtarëve.

Ai ka mundësi të bëjë gjithçka.

Hoxhë Ali Shabani