Home \ HADITHE

HADITHE

CILI ËSHTË MËKATI MË I MADH?

HADITHI: Abdullah ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: Kam pyetur të dërguarin, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të: “Cili është mëkati më i madh tek Allahu? Ai më tha: “T’i bësh Allahut shok, e Ai të ka krijuar. I thashë: Është vërtet, shumë mëkat i …

Read More »

HESHTJA ËSHTË URTËSI

HADITHI: Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi të, ka thënë: “Heshtja është urtësi, e pak njerëz ka që  me të veprojnë.”[1] KOMENTI: Mendimi më i saktë rreth këtij hadithi është të jetë fjalë e …

Read More »

LAKMIA PAS KËSAJ BOTE

HADITHI: Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Është shkatërruar robi i dinarit dhe i dirhemit, i rrobave dhe teshave[1], nëse i jipet është i kënaqur e nëse nuk i jipet hidhërohet.”[2] KOMENTI: …

Read More »

ALLAHU E DO NJERIUN E DEVOTSHËM

HADITHI: Sad ibn Ebi Vekasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “…Allahu e do njeriun e devotshëm, pasanik (në zemër) e i fshehur (prej njerëzve).” E shënon Muslimi (2965) KOMENTI: Sad ibn Ebi Vekasi, …

Read More »

DISA POROSI TË PROFETIT, salAllahu alejhi ve selem

HADITHI: Amr ibn Shuajbi transmeton nga babai i tij (Shuajbi ibn Muhamed), e ky nga babai i tij (Abdullah ibn Amr ibn As), Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Hani, pini, veshuni, jepni sadaka, larg …

Read More »

Rijadus – Salihin

Hadithet nga libri RijaduSalihin. Kapitulli i sinqeritetit dhe nijetit në të gjitha veprat dhe fjalët e hapura e të fshehta Allahu i Lartësuar thotë: “E megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë, duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit), si dhe të falnin namazin …

Read More »

Shkaqe që çojnë në pranimin më të shpejtë të lutjes

Shtimi i veprave vullnetare pas atyre të detyrueshme siç janë: namazet vullnetare, agjërimi vullnetar apo lëmosha, janë shkaqe që çojnë në pranimin më të shpejtë të lutjes. Kjo gjë është e vërtetuar në hadithin e Ebu Hurejras -Allahu qoftë i kënaqur me të- i cili transmeton se i Dërguari i …

Read More »

Lemosha e largon njeriun nga zjarri i Xhehenemit

I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kush mundet prej jush te mbrohet nga zjarri qofte dhe duke dhene lemoshe gjysme kokerr hurme, le ta beje ate.” Muslimi Imam Neveviu (Allahu e meshirofte!): Ne hadith ka nxitje per dhenien e lemoshes. Dhe se dhenia pak e saj …

Read More »