Home \ TEUHID

TEUHID

A e dinë xhinët të fshehtën?

A e dinë xhinët të fshehtën? “As xhinët dhe askush në qiej e në tokë nuk e di të fshehtën. Thotë Allahu i Madhëruar në Kur’an: “E kur ia caktuam atij (Sulejmanit) vdekjen, askush tjetër nuk i njoftoi ata (xhinët) për vdekjen e tij, përveç krimbit që brejti shkopin e tij, e kur u rrëzua …

Read More »

Ky është Allahu, Zoti i botëve

 “Argumentet logjike dhe ato të transmetuara (Kurani dhe Suneti), shqisat dhe natyra e pastër, të gjitha këto dëshmojnë se Zoti ynë – i Lartëmadhëruar – është i Vetëm në zotërimin e Tij, i njësuar në adhurimin e Tij. Pushteti i Tij është i plotë (mbi të gjitha krijesat), absolute është …

Read More »

Përse Allahu i ka dërguar Profetët?

Përse Allahu i ka dërguar Profetët? Allahu i ka dërguar Profetët që të thërrasin në adhurimin ndaj Tij dhe në mohimin ndaj adhurimit të të tjerëve krahas Tij (shirkut). Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që kemi dërguar në çdo popull të Dërguar që t’ju thotë të adhurojnë Allahun të …

Read More »

Ku është Allahu?

Cila është dobia e Teuhidit për myslimanin? Teuhidi është udhëzim në këtë botë dhe siguri e shpëtim në botën tjetër për myslimanët. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata të cilët nuk e ndotën besimin e tyre me padrejtësi (adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut), do të kenë siguri dhe janë të udhëzuar.” Surja …

Read More »

4 gjërat që duhet ti mësojë cdo musliman

Pyetje: Cilat janë katër gjërat që duhet t’i mësojmë? Përgjigje: 1- Dija: të njohim Allahun, të njohim të Dërguarin e Tij, të njohim fenë Islame me argumente nga Kurani dhe Suneti; 2- Zbatimi i kësaj dijeje; 3- Thirrja në këtë dije; 4- Durimi në vështirësi. Allahut i Lartësuar thotë: “(Betohem) për kohën. …

Read More »

Ç’është “feja e drejtë e Ibrahimit”?

Pyetje: Ç’është “feja e drejtë e Ibrahimit”? Përgjigje: Feja e drejtë e Ibrahimit është të adhurosh Allahun një të vetëm, sinqerisht. Në këtë fe i ka urdhëruar Allahu të gjithë njerëzit dhe për këtë i ka krijuar. Pyetje: Cili është argumenti për këtë? Përgjigje: Fjala e Allahut: “Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm …

Read More »

Cila është gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu?

Pyetje: Cila është gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu? Përgjigje: Njësimi i Allahut (Teuhidi). Pyetje: Ç’është Teuhidi? Përgjigje: Ai është veçimi i Allahut në adhurim. Pyetje: Cila është gjëja më e madhe që ka ndaluar Allahu? Përgjigje: Shirku (idhujtaria, t’i bësh shok Allahut). Pyetje: Ç’është shirku? Përgjigje: Të adhurosh të tjerë veç Allahut ose bashkë me …

Read More »