Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 121)

ZGJODHËM PËR JU

Allahu na udhëzoftë të gjithëve‼️

tij do të vdesësh! Si mendoni, a do ta zgjasë dorën në këtë ushqim, apo do ta lërë atë?!!Subhanallah, si i largohet një ushqimi nga frika se mos e dëmton dhe nuk u largohet mëkateve nga frika e dënimit!!! Allahu na udhëzoftë të gjithëve‼️ ✍ Abdurrezak el Bedër

Read More »

Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë: Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha:1) Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto thënien e fjalës La haule ue la ku-uete il-la bil-lah (Asnjë ndryshim nuk ndodh e nuk ka forcë, përveç asaj që Allahu lejon dhe vjen prej Tij). …

Read More »

Shkaqet e bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre)

Shkaqet e bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre) 1) Thënia “Bismilah” (në veçanti) dhe përmendja e Allahut (me lutje) kur hyn në shtëpi.Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kur dikush nga ju hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes dhe para ushqimit, …

Read More »

KUR HUMBASIN BEGATITË

“Kjo ndodh se Allahu nuk ia ndryshon kurrë një begati që ia ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka.” Enfal: 53 Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Allahu i madhërishëm na ka treguar që nuk …

Read More »

NISJA E HARAMIT ME – BISMILAH –

Cili është qëndrimi i Islamit për atë që nis një vepër të ndaluar me bismilah? Dijetari Salih El-Usajm, Allahu e ruajttë, thotë: Disa dijetarë hanefij kanë theksuar që nisja e një vepreje të ndaluar duke shqiptuar ‘bismilahirahmanirahim’ llogaritet kufër, përkitazi me rregullin në këtë temë që flet për rigorozitetin e …

Read More »

TË MENDUARIT POZITIV

Besimtari çdoherë i jep përparësi të menduarit pozitiv dhe jo pa sebep/shkak. Ja disa arsye “të arsyeshme” për këtë gjë: – Të menduarit pozitiv ndihmon në menaxhimin më të mirë me stresin dhe ndihmon tejkalimin e situatave të tilla me sukses. – Shëndet më të mirë. Të menduarit ndikon në …

Read More »

HUMBJA E VETES

“Rreziku më i madh në përgjithësi është humbja e vetes, ngase kjo gjë ndodh në një qetësi të madhe dhe sikur s’po ngjan asgjë, absolutisht. Asnjë humbje tjetër nuk mund të ndodh me aq qetësi sikur humbja e vetes. Çdo humbje tjetër, me siguri se do ta vëresh” Kierkegaard Për …

Read More »

FRIKA NDAJ ALLAHUT

Frika ndaj Allahut është adhurim ndaj Tij për shkak që Allahu i ka lavdëruar ata të cilët cilësohen me këtë virtyt. Argument për këtë është fjala e Allahut: ”Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte”. (Er Rahman: 46) Frika e cila konsiderohet …

Read More »

TEUHIDI DHE MORALI

Thirrja e Islamit, thirrja e besimit të pastër monoteist është thirrje për moral të lartë. Sa shumë shpresoja që kjo temë do të përpunohet në ndonjë shkrim apo studim. Nga realiteti i hidhur shohim se si disa thirrës që e theksojnë rëndësinë e teuhidit nuk i japin rëndësinë e duhur …

Read More »

NË XHENET PLOTËSOHEN TË GJITHA DËSHIRAT

Jeta e kësaj bote është përplot me brenga, pikëllim, mërzi, lodhje, sëmundje, hidhërim. Çdo mirësi dhe kënaqësi është afatshkurtër, shpesh ndodh që t’i humbim edhe të dashurit tanë. Përkundër kësaj, në Xhenet plotësohen të gjitha dëshirat, kënaqësitë janë të vazhdueshme, të pandërprera, nuk ka as mërzi, as lodhje dhe as …

Read More »