Home \ Ahlak \ DIALOGU MES ROBIT DHE ALLAHUT

DIALOGU MES ROBIT DHE ALLAHUT

– I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja qofshin mbi të, në një hadith të shenjtë përcjell nga Allahu i Madhëruar i cili thotë: “E kam ndarë namazin ndërmjet Meje dhe robit Tim në dy gjysma, dhe ai (robi) do ta fitojë atë për të cilën është lutur”.

– Kur robi thotë: “El hamdu lil-lahi rabbil alemin”, (Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve).

Allahu u thotë: “Robi Im më lavdëroi”.

– Kur robi thotë: “Er-rahmanir-rahim”, (të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit).

Allahu u thotë: “Robi Im më lartësoi”.

– Kur robi thotë: “Maliki jeumid-din”, (Sunduesit të Ditës së Gjykimit).

Allahu thotë: “Robi Im më nderoi”.

– Kur robi thotë: “Ijjake na’budu we ijjake nesta’in”, (Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë).

Ai thotë: “Kjo është ndërmjet Meje dhe robit Tim dhe robit i takon ajo të cilën e kërkon”.

– Kur robi thotë: “Ihdinas-siratal mustekim, siratal ledhine en amte alejhim, gajril magdubi alejhim we led-dalin”, (Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur)

Ai thotë: “Kjo është për robin Tim, dhe ai do ta ketë atë që e ka kërkuar”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU