Home ZGJODHËM PËR JU DOBITË E AGJËRIMIT

DOBITË E AGJËRIMIT

Vlerat dhe dobitë e agjërimit janë:

1. Agjërimi është mburojë, të mbron prej epsheve dhe gjërave të kota.
2. Është një prej shkaqeve për të hy në Xhenet.
3. Agjërimi të bën të durueshëm.
4. Era e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se sa era e parfumit.
5. Agjërimi do të ndërmjetësojë për agjëruesin ditën e ringjalljes.
6. Është një derë e posaçme për agjëruesit (Rejjan) në Xhennet, nga ajo do të hynë vetëm agjëruesit dhe askush tjetër.
7. Agjëruesit i pranohet duaja, sidomos pak para iftarit.

Allahu i Madhërishëm në Kur’an thotë:
“E kur robërit e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” Bekare 186.

Përshtati: Hoxhë Ismail Asllani