Home Ahlak DOBITË E DHIKRIT

DOBITË E DHIKRIT

 • Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to:
  • Dhikri e largon shejtanin dhe e thyen atë.
  • Dhikri e kënaq Allahun.
  • Dhikri e largon mërzinë dhe pikëllimin nga zemra.
  • Dhikri i jep zemrës gëzim, lumturi dhe gjerësi.
  • Dhikri e kënaq dhe e forcon zemrën.
  • Dhikri u jep fytyrës dhe zemrës dritë.
  • Dhikri është shkak për risk.
  • Dhikri i jep përmendësit freski dhe ëmbëlsi.
  • Dhikri ia mbjell përmendësit dashurinë, e cila është shpirti i Islamit.
  • Dhikri ia mbjell përmendësit vetëdijen e mbikëqyrjes së Allahut, derisa ta futë në derën e mirësisë.
  • Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër kthimin tek Allahu.
  • Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër frikërespektin ndaj Allahut.
  • Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër shkëlqimin dhe e ruan nga ndryshkja.
  • Dhikri i shlyen mëkatet. Ai është nga veprat më të mira, ndërsa vepra e mirë e shlyen të keqen.
  • Dhikri e largon egërsinë në mes robit dhe në mes Allahut.
  • Dhikri është shkak për përfitimin e mirësive dhe largimin e fatkeqësive. S’ka vepër të ngjashme që i përfiton mirësitë e Allahut dhe i largon fatkeqësitë si dhikri.
  • Dhikri është shpëtim nga vështirësitë.
  • Dhikri është siguri nga humbja në Ditën e Kiametit.
  • Dhikri është nga ibadetet e lehta, më i vlefshmi dhe më i miri.
  • Shpërblimet dhe mirësitë që vijnë si shkak i dhikrit, nuk i gjen te veprat e tjera të ngjashme me të.
  • Përmendja e Allahut në vazhdimësi e garanton mosharresën e Allahut, ndërsa harresa e Allahut e detyron fatkeqësinë e robit.
  • Nuk ka asnjë vepër si dhikri që i gjithëpërfshin kohët dhe situatat.
  • Në zemër ka boshllëk që nuk e plotëson atë diçka tjetër përveç dhikrit.
  • Dhikri i jep fuqi atij që e përmend Allahun, saqë me dhikër mund të bëjë gjëra që nuk mundet t’i bëjë pa dhikër.
  – Dijetari es-Sa’dij, Allahu e mëshiroftë, tha:
  Përmendja e Zotit të Arshit, në fshehtësi dhe në publik,
  e largon prej teje brengën dhe mërzinë,
  i sjell të mirat e dynjasë dhe të ahiretit,
  dhe i largon vesveset kur të vijnë.
  I zgjedhuri (Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të) një ditë i lajmëroi shokët e tij,
  se ata që shumë e përmendin Allahun paraprijnë.
  E porositi Muadhin që ndihmë të kërkojë nga Zoti i tij,
  t’ia lehtësojë përmendjen, falënderimin dhe ibadetin e Tij.
  E porositi tjetrin që erdhi të këshillohet,
  se dispozitat e Islamit i janë shtuar,
  le të jetë vazhdimisht gjuha jote e njomë nga të përmendurit e Allahut,
  do të lumturohesh dhe kjo do të të ndihmojë në të gjitha çështjet e tua.

Dr. Muhamed el-Munexhid

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Pjesë nga libri: DOMETHËNIET DHE KUPTIMET E DHIKRIT