Home ZGJODHËM PËR JU Duaja e largimit te stresit dhe depresionit

Duaja e largimit te stresit dhe depresionit

Duaja e largimit te stresit dhe depresjonit .
Thumme ‘ enzelel All-llahu sekinetehu ala Resulihi we alel-muminine ve enzele xhunuden lem terewha we adhebel ledhine keferu we dhalike xheza’ul -kafirin .

All-llahu zbriti qetësinë e vet në të dërguarin e Tij dhe në besimtarët, zbriti një ushtri që ju nuk e patë , i dënoi ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mosbesimtarve .

Huwel-Ledhi es-sekinet fi Kulubil muminin lijezdadu imanen me’a imanihim we lil-lahi xhunudu semawati vel -erdi we kene All-llahu Alimen Hakima.

Ai është që ne zemrën e besimtarve dhuroni qetësinë për tua shtuar atyre bindjen në besimin e vet që kishin .Ushtritë e qiejve e të tokës janë vetëm të All-llahut , dhe All-llahu është shumë I dijshëm dhe shumë preçiz .