Home Hutbe EDUKATA E DISA RREGULLA TË XHUMASË

EDUKATA E DISA RREGULLA TË XHUMASË

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 06 )

Edukata dhe rregullat e xhumasë:
1. Shkuarja herët në xhami në ditën e xhuma.
2. Gusli (pastrimi, larja e tërë trupit).
3. Veshja e teshave të reja.
4. Parfymosja.
5. Ecja në këmbë gjatë shkuarjes në xhuma (nëse nuk është vështirë ecja).
6. Falja e dy rekateve namaz pas hyrjes në xhami.
7. Leximi i Sures Kehf.
8. Shpeshtimi i salavateve mbi pejgamberin, alejhi selam.
9. Mos t’i pengojë njerëzit gjatë kalimit të safeve kur të shkon me vonesë në xhuma.
10. Heshtja e plotë kur imami ligjeron në hutbe.
11. Ndëgjimi me vëmendje i hutbes dhe largimi nga gjërat që largojnë koncentrimin dhe dëgjimin e hutbes.
12. Shpeshtimi i lutjeve në çastet e pranimit të saj në ditën e xhuma (nga momenti i hutbes deri në perëndimin e diellit të ditës së premte).

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com