Home LUTJE(DUA) Lutja për largimin e pikëllimit

Lutja për largimin e pikëllimit

“Elhamdu lil-lahil-ledhij edhhebe annel hazen.”
… ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ ِﻪَّﻠِﻟ َﺐَﻫْﺫَﺃ ﻱِﺬَّﻟﺍ ﺎَّﻨَﻋ َﻥَﺰَﺤْﻟﺍ …
“Falënderimi i takon Allahut, i Cili largoi nga ne pikëllimin.”
(Fatir, 35)