Home LUTJE(DUA) Lutja për ndriçim në Ditën e Kijametit

Lutja për ndriçim në Ditën e Kijametit

“Rabbena etmim lena nurena,
vegfir lena,
inneke ala kul-li shej in kadiirë.”
… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨَﻟ ْﻢِﻤْﺗَﺃ ﺎَﻧَﺭﻮُﻧ ْﺮِﻔْﻏﺍَﻭ ﺎَﻨَﻟ َﻚَّﻧِﺇ ﻰَﻠَﻋ ِّﻞُﻛ ٍﺀْﻲَﺷ ٌﺮﻳِﺪَﻗ
“Zoti ynë, na plotëso dritën tonë,
na fal ne,
vërtet Ti ke mundësi për gjithçka.”
(Tahrimë, 8)