Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje
“Ennij messenijed-durr-rru ve ente erhamurr-rrahiminë.”
… ﻲِّﻧَﺃ َﻲِﻨَّﺴَﻣ ُّﺮُّﻀﻟﺍ َﺖْﻧَﺃَﻭ َﻦﻴِﻤِﺣﺍَّﺮﻟﺍ ُﻢَﺣْﺭَﺃ
“vërtetë më ka kapluar plogështia dhe Ti je më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve.”
(Enbija, 83)