Home ZGJODHËM PËR JU Lutja për shpëtim nga fatkeqësitë

Lutja për shpëtim nga fatkeqësitë

Lutja për shpëtim nga fatkeqësitë
“La ilahe il-la ente subhaneke innij kuntu minedh-dhaliminë.”
… ﻻ َﻪَﻟِﺇ ﺎَّﻟِﺇ َﺖْﻧَﺃ َﻚَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ ُﺖْﻨُﻛ ﻲِّﻧِﺇ َﻦِﻣ َﻦﻴِﻤِﻟﺎَّﻈﻟﺍ
“Nuk ka zot përveç Teje, Ty të takon lavdërimi. Vërtet unë isha prej të padrejtëve.”
(El-Enbija, 87)