Home LUTJE(DUA) Lutja për të ndërtu shtëpi në xhenet

Lutja për të ndërtu shtëpi në xhenet

“Rabbibni lij ‘indeke bejten fil xhenneti.”
… ِّﺏَﺭ ِﻦْﺑﺍ ﻲِﻟ َﻙَﺪْﻨِﻋ ﻲِﻓ ًﺎﺘْﻴَﺑ ِﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ …
“Zoti im, më ndërto mua një shtëpi në Xhenet.”
(Et-Tahrimë, 11)