Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Nëse Allahu e cakton që t’u lind fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë

Nëse Allahu e cakton që t’u lind fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë

Çfarë duhet të thonë bashkëshortët gjatë marrëdhënieve intime?
– Burri kur i afrohet gruas së tij, duhet të thotë: “Allahumme xhenibënash-shejtane ue xhenibbnish-shejtane mimma rezaktena – Allahu im, largoje shejtanin prej nesh dhe largoje shejtanin prej atij që do të niset.” Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Nëse Allahu e cakton që t’u lind fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë.”
->(E përmend Buhariu në Sahihun e tij IX/187.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.