Recent Posts

TË MENDUARIT POZITIV

Besimtari çdoherë i jep përparësi të menduarit pozitiv dhe jo pa sebep/shkak. Ja disa arsye “të arsyeshme” për këtë gjë: – Të menduarit pozitiv ndihmon në menaxhimin më të mirë me stresin dhe ndihmon tejkalimin e situatave të tilla me sukses. – Shëndet më të mirë. Të menduarit ndikon në …

Read More »

HUMBJA E VETES

“Rreziku më i madh në përgjithësi është humbja e vetes, ngase kjo gjë ndodh në një qetësi të madhe dhe sikur s’po ngjan asgjë, absolutisht. Asnjë humbje tjetër nuk mund të ndodh me aq qetësi sikur humbja e vetes. Çdo humbje tjetër, me siguri se do ta vëresh” Kierkegaard Për …

Read More »

NJË MUNDËSI E MADHE PËR TË FITUAR SHPËRBLIME TË MËDHA

ransmetohet prej ibn Abasit, (Allahu qoftë i kënaqur me të), se me të vërtetë i Dërguari i Allahut (sal-Allahu alejhi ve selem) pasi që erdhi në Medine i gjeti çifutët duke agjëruar ditën e Ashures (dita e dhjetë e muajit Muharem). I Dërguari i Allahut ju tha: “Për çfarë arsye …

Read More »

FRIKA NDAJ ALLAHUT

Frika ndaj Allahut është adhurim ndaj Tij për shkak që Allahu i ka lavdëruar ata të cilët cilësohen me këtë virtyt. Argument për këtë është fjala e Allahut: ”Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte”. (Er Rahman: 46) Frika e cila konsiderohet …

Read More »

TEUHIDI DHE MORALI

Thirrja e Islamit, thirrja e besimit të pastër monoteist është thirrje për moral të lartë. Sa shumë shpresoja që kjo temë do të përpunohet në ndonjë shkrim apo studim. Nga realiteti i hidhur shohim se si disa thirrës që e theksojnë rëndësinë e teuhidit nuk i japin rëndësinë e duhur …

Read More »

NË XHENET PLOTËSOHEN TË GJITHA DËSHIRAT

Jeta e kësaj bote është përplot me brenga, pikëllim, mërzi, lodhje, sëmundje, hidhërim. Çdo mirësi dhe kënaqësi është afatshkurtër, shpesh ndodh që t’i humbim edhe të dashurit tanë. Përkundër kësaj, në Xhenet plotësohen të gjitha dëshirat, kënaqësitë janë të vazhdueshme, të pandërprera, nuk ka as mërzi, as lodhje dhe as …

Read More »