Home ZGJODHËM PËR JU PËRQENDRUESIT NË KOHË SPROVAS

PËRQENDRUESIT NË KOHË SPROVAS

Përqëndruesit (stabilizuesit) në kohët e fitneve:

TEUHIDI: “All-llahu i forcon ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër.” [Ibrahim: 27]

KURANI FAMËLARTË: “Ashtu (e zbritëm pjesë-pjesë) që me të ta forcojmë zemrën tënde dhe Ne e sollëm atë ajet pas ajeti (dalëngadalë).” [Furkan: 32]

TË VEPRUARIT ME DITURI: “Po sikur të zbatonin atë që këshilloheshin do të ishte më mirë për ta dhe do t’i përforconte më shumë. [Nisa: 66]

TREGIMET E PEJGAMBERËVE: “Të gjitha këto që t’i rrëfyem ty nga lajmet e pejgamberëve, janë që ta forcojnë zemrën tënde, dhe në to të ka ardhur e vërteta e këshilla.” [Hud: 120]

DUAJA: “Duaja më e shpeshtë e Pejgamberit salAllahu alejhi ve sel-lem, ka qenë: “O Rrotullues i zemrave, përqëndroje zemrën time kah Feja Jote.” [Sahih Et-Tirmidhi]

Shejh Vahid AbduSelem El-Bali