Home ZGJODHËM PËR JU SALAVATET DHE SELAMET NË DITËN E XHUMA !!

SALAVATET DHE SELAMET NË DITËN E XHUMA !!

Dita e xhuma është dita më e zgjedhur e javës, për këtë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem na porositi që të dërgojmë salavate se selame mbi të me intenzitet më të shtuar. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë nga ditët e juaja është dita e xhuma. Allahu në këtë ditë e krijoi #Ademin alejhi selam, në këtë ditë #Allahu ia mori shpirtin dhe në këtë ditë do të #ndodhë fryerja në sur dhe #Kiameti, andaj shpeshtoni salavatet mbi mua, #sepse salavetet e juaja më paraqiten mua”. I thanë: “Si ka mundësi të paraqiten salavatet tona ty, kur ti je i kalbur në varr?” Ai tha: “Allahu ia ka bërë haram tokës t’i hajë trupat e të dërguarëve të #Allahut”. (Sahih Ebi Davud: 962) (All-llَahum-me sal-li alَa Muham-medin ve alَa َali #Muhammed, kemَa sal-lejte alَa Ibrَahَime ve alَa َali Ibrَ ahَ ime in-neke Hamَidun #Mexhَid. #All-llَahum-me bَarik alَa Muham-medin ve alَa َali #Muhamed, kemَa bَarekte alَa Ibrَahَime ve alَa َali Ibrَahَime in-neke Hamَidun Mexhَid) “O #Allahu im, mëshiroje #Muhamedin dhe familjen e #Muhamedit, ashtu siç e mëshirove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Me të vërtetë Ti je Falënderues dhe i #Lavdishëm. O #Allah, bekoje #Muhamedin dhe #familjen e #Muhamedit, ashtu si e bekove #Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, me të vërtetë Ti je #Falënderues dhe i #Lavdishëm.”
Transmeton Buhariu 3370.