Home ZGJODHËM PËR JU Te sytë e xhinëve vendoset perde që të mos i shohin vendet...

Te sytë e xhinëve vendoset perde që të mos i shohin vendet e turpshme të bijve të Ademit, kur burri musliman thotë – kur dëshiron të zhveshë rrobat e tij

Enesi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Te sytë e xhinëve vendoset perde që të mos i shohin vendet e turpshme të bijve të Ademit, kur burri musliman thotë – kur dëshiron të zhveshë rrobat e tij – : ‘Bismil lahil ledhij la ilahe il la hu’ (Me emrin e Allahut përveç të Cilit s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë)”.

Hadithi është i saktë sepse vjen i përforcuar nga disa rrugë. (Sahih bi sheuahidih)
“Nejlul eutar bi takhixhi ehadithi kitabil edhkar” 82