Home ZGJODHËM PËR JU THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

1. “Shtëpia është shkolla e parë dhe vendi kryesor ku formohen burrat kurse feja e nënës është baza e ruajtjes së fesë dhe moralit.” – Shejh AbdulHamid Badis, Allahu e mëshiroftë

2. “Sabri (durimi) është tre lloj: mosfolja për mërzinë tënde; as për fakteqësinë tënde; as nuk e lavdëron veten.” – Sufjan eth-Theuri, Allahu e mëshiroftë

3. “Njerëzit (vepruesit) e mëkateve i kanë tre lumenj në dunja tek të cilat pastrohen: lumi i pendimit të sinqertë, lumi i veprave të mira që i fundosin të këqiat dhe lumi i fatkeqësive që i pastrojnë mëkatet.” – Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

4. “Të mësosh diturinë dhe t’ua mësosh (të tjerëve) është më e mirë se xhihadi dhe tjerat.” – Ahmed ibn Hanbeli, Allahu e mëshiroftë

5. “Nuk ka tejkaluar fatkeqësi ndonjë profet nga profetët vetëm se me të bërit tesbih (përmendurit Allahun). Andaj, shtojeni tesbihun në rehati dhe në vështirësi.” – Ibn Mesudi radijAllahu anhu

6. “Dunjaja e tëra është errësirë, përveç ndejat me dijetarë.” – Hasan El-Basriu, Allahu e mëshiroftë

Burimi: albislam.com