Home Uncategorized AGJËRIMI NJË NGA PESË SHTYLLAT ISLAME

AGJËRIMI NJË NGA PESË SHTYLLAT ISLAME

Abdullah ibn Omer (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Islami qëndron mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, haxhi dhe agjërimi i Ramazanit.” E shënojnë Buhariu dhe Muslimi
Ky hadith është argument i qartë që flet për obligueshmërinë e agjërimit në këtë muaj të Ramazanit, dhe se ky obligim është një nga pesë shtyllat, pjesë madhështore e fesë, Allahu e bëri obligim për njerëzit për shumë urtësi të mëdha, e fshehtësi të çuditshme, i di ato ai i cili arriti t’i njeh dhe nuk i njeh ai i cili i injoroi.
Prej urtësive e fshehtësive të agjërimit është: ky muaj është edukues për njeriun që të qon në vend urdhrin e Allahut, t’i jep përprarsi kënaqësisë së Zotit para dëshirave të tija individuale, për këtë, shumë besimtarë në të kaluarën nuk kanë pranuar ta prishin agjërimin pa pasur ndonjë arsye, përkundër rreziqeve të pushtetarëve.
Prej urtësive të agjërimit është: ky muaj është shkak për ta arritur devothsmërinë, duke respektuar çdo urdhër të Allahut, e duke u larguar prej çdo ndalese, Allahu thotë: “.” Sureja Bekare, 183.
Frytet që dalin nga agjërimi esencën e tyre e kanë nga devotshmëria.
Dhe prej urtësive është se zemra pastrohet për të medituar e për të kujtuar, sepse veprimi i epsheve e ngurtësojnë zemrën, e verbron atë nga e vërteta, ndërsa agjërimi e ruan shëndetin dhe fuqinë e zemrës dhe gjymtyrëve.