Home \ LUTJE(DUA)

LUTJE(DUA)

Lutja për ndriçim në Ditën e Kijametit

a-lejohet-therja-e-kafshes-ne-themel-te-shtepise?-–-per-ndertimin-e-shtepise-kam-prere-nje-kurban-dhe-koken-e-tij-e-kam-venduar-ne-themel!

“Rabbena etmim lena nurena,vegfir lena,inneke ala kul-li shej in kadiirë.”… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨَﻟ ْﻢِﻤْﺗَﺃ ﺎَﻧَﺭﻮُﻧ ْﺮِﻔْﻏﺍَﻭ ﺎَﻨَﻟ َﻚَّﻧِﺇ ﻰَﻠَﻋ ِّﻞُﻛ ٍﺀْﻲَﺷ ٌﺮﻳِﺪَﻗ“Zoti ynë, na plotëso dritën tonë,na fal ne,vërtet Ti ke mundësi për gjithçka.”(Tahrimë, 8)

Read More »

Lutja për devotshmëri

agjerimi-dhe-frenimi-i-vetes

“Semiëna ve etaëna, gufraneke Rabbena ve ilejkel mesijrë.”… ﺎَﻨْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻨْﻌَﻃَﺃَﻭ َﻚَﻧﺍَﺮْﻔُﻏ ﺎَﻨَّﺑَﺭ ُﺮﻴِﺼَﻤْﻟﺍ َﻚْﻴَﻟِﺇَﻭ“… dëgjuam dhe pranuam, falje vetëm prej Teje kërkojmë, o Zoti ynë,dhe përfundimin e kemi tek Ti.”(El-Bekare, 285)

Read More »

Lutja për forcimin e zemrës dhe të imanit

shpagimi-per-marredheniet-intime-gjate-diteve-te-ramazanit

“Rabbena la tuzig kulubena beade idh hedejtana,ve heb lena min ledunke rahmeten,Inneke entel Vehhab.”ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﻻ ْﻍِﺰُﺗ ﺎَﻨَﺑﻮُﻠُﻗ ْﺫِﺇ َﺪْﻌَﺑ ﺎَﻨَﺘْﻳَﺪَﻫ ْﺐَﻫَﻭ ﺎَﻨَﻟ ْﻦِﻣ َﻚْﻧُﺪَﻟ ًﺔَﻤْﺣَﺭَﻚَّﻧِﺇ َﺖْﻧَﺃ ُﺏﺎَّﻫَﻮْﻟﺍ“Zoti ynë, mos lejo të rrëshqasin zemrat tona pasi që na ke udhëzuar,dhe na dhuro nga Ti mëshirë,vërtet Ti je Bujar.”(Ali Imran, 8)

Read More »

Lutja ndaj cytjeve të shejtanit dhe mosafrimit të tyre

“Rabbi eudhu bike min hemezatish-shejatinë, ve eudhu bike rabbi en jahdurunë.”… ِّﺏَﺭ ُﺫﻮُﻋَﺃ َﻚِﺑ ْﻦِﻣ ِﺕﺍَﺰَﻤَﻫ . ِﻦﻴِﻃﺎَﻴَّﺸﻟﺍُﺫﻮُﻋَﺃَﻭ َﻚِﺑ ِّﺏَﺭ ِﻥﻭُﺮُﻀْﺤَﻳ ْﻥَﺃ .“O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej Teje (mbështetem te Ti) prej cytjeve (prekjeve dhe ngacmimeve) të djajve, dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen.”(El-Muëminunë, …

Read More »

Lutja për shpëtim nga fatkeqësitë

a-ka-ndonje-vlere-te-vecante-ai-qe-vdes-ne-diten-e-premte?!

Lutja për shpëtim nga fatkeqësitë“La ilahe il-la ente subhaneke innij kuntu minedh-dhaliminë.”… ﻻ َﻪَﻟِﺇ ﺎَّﻟِﺇ َﺖْﻧَﺃ َﻚَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ ُﺖْﻨُﻛ ﻲِّﻧِﺇ َﻦِﻣ َﻦﻴِﻤِﻟﺎَّﻈﻟﺍ“Nuk ka zot përveç Teje, Ty të takon lavdërimi. Vërtet unë isha prej të padrejtëve.”(El-Enbija, 87)

Read More »

Lutja për pastrimin e shpirtit dhe zemrës

Lutja për pastrimin e shpirtit dhe zemrës”Rabbenagfir lena veli ihvaninel-ledhine sebekuna bil iman.Ve la texhë’al –lena fi kulubina gil-lenlil-ledhine amenu.Rabbena inneke reufun rahim.”… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨَﻟ ْﺮِﻔْﻏﺍ ﺍَﻦِﻧﺍَﻮْﺧِﺈِﻟَﻭ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻧﻮُﻘَﺒَﺳ ِﻥﺎَﻤﻳِﺄْﻟﺎِﺑ ﻻَﻭ ﻲِﻓ ْﻞَﻌْﺠَﺗ ﺎَﻨِﺑﻮُﻠُﻗ ًﺎّﻠِﻏ َﻦﻳِﺬَّﻠِﻟ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ﺎَﻨَّﺑَﺭ َﻚَّﻧِﺇ ٌﻑﻭُﺅَﺭ ٌﻢﻴِﺣَﺭ“Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tan, të cilët para …

Read More »