Home \ Hadithe te shkurtra \ Hadithe te shkurtra 8

Hadithe te shkurtra 8

8. Abdullah ibn Xheriri transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nëse dikush nuk tregon mëshirë për njerëzit, All-llahu nuk do të tregojë mëshirë për të.”

[mutefekun alejh]