Blog Layout

SËMUNDJA E DASHALIGËSISË

semundja-e-dashaligesise

Në anën tjetër, gjen njerëz që zemrat e tyre janë ngurtësuar dhe gëzohen apo qeshen me fatkeqësitë dhe dëmet që u ndodhin vëllezërve të tyre myslimanë. Kjo vepër e tyre bie ndesh me mësimet e Islamit, duke u bazuar në hadithin që e përcjellë Enes ibën Maliku, Allahu qoftë i …

Read More »

DISA FJALË PËR FEMRËN

disa-fjale-per-femren

Gruaja është më e buta nga krijesat dhe më e rënda në bashkëpunim, deri në atë gradë, saqë një trëndafil e kënaq dhe një fjalë e vret! Femra është si kafeja, nëse e neglizhon bëhet e ftohtë, derisa edhe në ndjenjat e saj! Themeli i shtëpive nuk është çimentoja apo …

Read More »

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

medito!!

1. “Shtëpia është shkolla e parë dhe vendi kryesor ku formohen burrat kurse feja e nënës është baza e ruajtjes së fesë dhe moralit.” – Shejh AbdulHamid Badis, Allahu e mëshiroftë 2. “Sabri (durimi) është tre lloj: mosfolja për mërzinë tënde; as për fakteqësinë tënde; as nuk e lavdëron veten.” …

Read More »

LIDHSHMËRIA NË MES DHIKRIT DHE LUTJES

lidhshmeria-ne-mes-dhikrit-dhe-lutjes

Kanë ardhur shumë argumente që tregojnë se dhikrit të përgjithshëm i thonë lutje. Me lutje këtu për qëllim është lutja e kërkesës. Prej argumenteve është hadithi që e përcjell Ibn Abasi se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, gjatë vështirësisë thoshte: “La ilahe il-lAllahu el-Adhimu el-Halimu, la …

Read More »