Home Ramazani Lutja e ndarjes në të premten e fundit të­muajit të Ramazanit

Lutja e ndarjes në të premten e fundit të­muajit të Ramazanit

Lutja e ndarjes në të premten e fundit të­muajit të Ramazanit

Sahabij (ata shoqëruan Profet Muhammedin kur iku në Medinë‑shoqërues i përkthyesit), i lartësuar Xhabir Bin Abdullah EI‑Ensarij ka thënë:  

                    “Hyra tek Resulullahu (S) të premten e fundit të muajit të Ramazanit dhe, sapo më pa, më tha :  

                   ” 0 Xhabir! Kjo është e premtja e fundit e muajit të Ramazanit prandaj përcille duke thënë:  

                   ” 0 Zot! Mos e bëj atë afatin e fundit të agjerimit tonë në të. Më bëj mua të mëshiruar dhe jo të privuar “.  

                      “Kush e bën këtë ka rituar dy të mira: ose arrin edhe Ramazanin e Ardhshëm, ose fiton faljen e Allahut dhe mëshirën e Tij.