Home LUTJE(DUA) Lutja për devotshmëri

Lutja për devotshmëri

“Semiëna ve etaëna, gufraneke Rabbena ve ilejkel mesijrë.”
… ﺎَﻨْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻨْﻌَﻃَﺃَﻭ َﻚَﻧﺍَﺮْﻔُﻏ ﺎَﻨَّﺑَﺭ ُﺮﻴِﺼَﻤْﻟﺍ َﻚْﻴَﻟِﺇَﻭ
“… dëgjuam dhe pranuam, falje vetëm prej Teje kërkojmë, o Zoti ynë,
dhe përfundimin e kemi tek Ti.”
(El-Bekare, 285)