Home LUTJE(DUA) Lutja për forcimin e zemrës dhe të imanit

Lutja për forcimin e zemrës dhe të imanit

“Rabbena la tuzig kulubena beade idh hedejtana,
ve heb lena min ledunke rahmeten,
Inneke entel Vehhab.”
ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﻻ ْﻍِﺰُﺗ ﺎَﻨَﺑﻮُﻠُﻗ ْﺫِﺇ َﺪْﻌَﺑ ﺎَﻨَﺘْﻳَﺪَﻫ ْﺐَﻫَﻭ ﺎَﻨَﻟ ْﻦِﻣ َﻚْﻧُﺪَﻟ ًﺔَﻤْﺣَﺭ
َﻚَّﻧِﺇ َﺖْﻧَﺃ ُﺏﺎَّﻫَﻮْﻟﺍ
“Zoti ynë, mos lejo të rrëshqasin zemrat tona pasi që na ke udhëzuar,
dhe na dhuro nga Ti mëshirë,
vërtet Ti je Bujar.”
(Ali Imran, 8)