Home LUTJE(DUA) Lutja për lënie në kompetencë çështjen tek Allahu

Lutja për lënie në kompetencë çështjen tek Allahu

“Ve ufevvidu emrij ilall-llah.
Innell-llahe besirun bil ibadë.”
… ُﺽِّﻮَﻓُﺃَﻭ ﻱِﺮْﻣَﺃ ﻰَﻟِﺇ ِﻪَّﻠﻟﺍ َّﻥِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ِﺩﺎَﺒِﻌْﻟﺎِﺑ ٌﺮﻴِﺼَﺑ
“Po i lë çështjet e mia në kompetencë të Allahut. Vërtet, Allahu i sheh robërit.”
(El-Gafir, 44)