Home ZGJODHËM PËR JU Lutja për pastrimin e shpirtit dhe zemrës

Lutja për pastrimin e shpirtit dhe zemrës

Lutja për pastrimin e shpirtit dhe zemrës
”Rabbenagfir lena veli ihvaninel-ledhine sebekuna bil iman.
Ve la texhë’al –lena fi kulubina gil-len
lil-ledhine amenu.
Rabbena inneke reufun rahim.”
… ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﺎَﻨَﻟ ْﺮِﻔْﻏﺍ ﺍَﻦِﻧﺍَﻮْﺧِﺈِﻟَﻭ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻧﻮُﻘَﺒَﺳ ِﻥﺎَﻤﻳِﺄْﻟﺎِﺑ ﻻَﻭ ﻲِﻓ ْﻞَﻌْﺠَﺗ ﺎَﻨِﺑﻮُﻠُﻗ ًﺎّﻠِﻏ َﻦﻳِﺬَّﻠِﻟ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ﺎَﻨَّﺑَﺭ َﻚَّﻧِﺇ ٌﻑﻭُﺅَﺭ ٌﻢﻴِﺣَﺭ
“Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tan, të cilët para nesh u pajisën me besim, dhe mos lejo që në zemrat dhe shpirtrat tan të ketë urrejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë, Ti je i Butë, Mëshirues.”