Home \ ZGJODHËM PËR JU \ MEDITIME KURANORE -1

MEDITIME KURANORE -1

 1. Ki mendim të mirë për njerëz, mos paragjyko!
  Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ
  “O ju që keni besuar, largohu ni prej dyshimeve të shumta.”
  (Huxhurat; 12 ).
  E kam provuar të menduarit keq dhe mirë për njerëzit.
  E pash dhe ndjeva që të menduarit keq për njerëzit mb jell urrjetje dhe zjarr në trup dhe zemër.
  Kurse, të menduarit mirë për njerëzit, mbjell në zemër rahati si dhe kur kalon në mesin e nje rëzve je i dashur, i
  freskët dhe i lumtur.
  Dr. Muhamed el Hud ajri
 2. Verifikoni mirë lajmet dhe fjalët që i lexoni apo që i ndëgjoni!
  Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
  یَ ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا
  “O ju që keni besuar, nëse ndon jë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtonie mirë.”
  (Huxhurat; 6).
  Obligim është për atë që ia ka hapur gjoksin Allahu për pranimin e Islamit që të heshtë dhe tē mos e transmeton
  tek të tjerët ndonjë fjalë të ulemave, fjalë e cila nuk dihet saktë se a është thënë nga ai dijetar apo jo, sidomos
  nëse rrugët e transmetimit janë të dobëta dhe fjala e thënë nuk është në përputhje me Kur’anin dhe Sunetin.
  Pra, obligohet të heshtë derisa ta shqyrtoj mirë atë fjalë a është saktë që e ka thënë dijetari apo jo.
  Ngase, e dimë se plot prej fjalëve të ulemave që na servohen nga disa njerëz, nuk janë të sakta q ë i kanë thënë
  dijetarët dhe si të tilla i refuzojmë dhe nuk i pranojmë.
  MEDITIME KURANORE -1
  Zgjodhëm për ju Nov 6, 2016 0 869
  Ibn Tejimije
  Bejan ed De lil, fq.157
 3. Imani i fortë sjell dashuri të sinqertë vëllezërore!
  Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
  إنما المؤمنون إخوة
  ” S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër.”
  (Huxhurat; 10).
  Aq sa e kemi të fortë dhe të ngulitur imanin në zemrat tona, aq më shumë do të duhemi dhe do të jemi vllezër,
  edhe nëse jemi të një kombi, race tjetër.”
  Dr. Abdullah Bilkasim
 4. Shirku i zhdukë veprat kurse sinqeriteti është shkalla më e lartë e Teuhidit!
  Allahu, xhele ue ala, në suren el En’am i përmendi 18 pejgamberë e pastaj tha;
  .وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْھُمْ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
  “E sikur t’i përshkruajnë shok Zotit (edhe ndonjë nga këta) kishte për t’iu shkuar huq ajo që kanë vepuar.”
  (El En’am; 88).
  Ihlasi(sinqeriteti) është hak i Allahut që duhet ta realizojnë krijesat ndaj Tij, nuk ka hapsirë nefsi në këtë çështje.
  Realizimi i ihlasit është shkalla më e lartë dhe më parësore e Teuhidit.
  Mihned el Mu’tebij
 5. Vlera dhe pozita e diturisë në Islam!
  Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
  وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تعلمونھن
  “….dhe(u është lejuar) ai (gja hu) i gjahtarëve (shtazëve) të dresuara që i mësoni.”
  (El Maide; 4 ).
  Prej vlerës, pozitës dhe nderit të diturisë;
  Është që nuk lejohet gjuetia, përpos se m e qenë të dresuar.
  Shiko se si dallon dituria qenin e ditur(të dresuar) edhe qenin e padresuar.

Ibn Kajimi
Miftah Dar Se lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.