Home DITA E PREMTE Namazi i xhumasë duhet të falet në xhami

Namazi i xhumasë duhet të falet në xhami

Pyetja e pestë nga fetvaja me nr. (5628)

Pyetja (5): Ai që e fal namazin e xhumasë me familjen e tij në shtëpi -në shtëpinë e tij- dhe u mban hutben atyre, duke menduar se e ka kryer namazin e xhumasë në shtëpi. A konsideorhet i saktë namazi i tij (i xhumasë)?

Përgjigje: Kush e fal të xhumanë me familjen e tij në shtëpi, ata duhet ta përsërisin namazin duke e falur drekë. Ndërsa namazi i xhumasë që ata kanë falur nuk është i saktë. Ngase detyrë për burrat është që ta falin namzin e xhumasë me vëllezërit e tyre muslimanë në shtëpitë e Allahut të Lartësuar. Ndërsa gratë nuk e kanë për detyrë faljen e xhumasë, porse detyrë për to është që të falin namazin e drekës. Por nëse ato marrin pjesë bashkë me burrat në xhami (për faljen e xhumasë) namazi i tyre konsiderohet i saktë dhe vlen në vend të namazit të drekës (nuk e falin drekën).

Allahu është dhuruesi i suksesit!

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për kërkime shkencore dhe fetva

Kryetar: Abdulaziz bin Abdullah bin Baz

Z/kryetar: Abdurrazak Afifi

Anëtarë: Abdullah bin Gudejan dhe Abdullah bin Ku’ud