Home \ ZGJODHËM PËR JU \ NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Në cilën sure përmendet në çdo ajet emri i Allahut (Allah)?

– Në suren el Muxhadele.

2. Sa mënyra të sakta të leximit të Kuranit janë?

– Dhjetë mënyra.

3. Cilat janë shkencat që kanë të bëjnë me Kuranin?

– Shkenca e Texhvidit, Kiraetit dhe Tefsirit.

4. Në cilën sure është cekur thënia Bismilah dy herë?

– Në suren en Neml.

5. Cilat janë dy suret në Kuran që njëra mbaron me të njejtën fjalë që fillon sureja tjetër?

– Sureja el Kadër dhe el Fexhër.

6. Cila sure zbriti për fisin jehudi, i quajtur Beni Nedir?

– Sureja el Hashër.

7. Sa sexhde posedon Kurani?

– 15 sexhde.

8. Cilit prej pejgamberëve i zbriti Tevrati?

– Musait alejhi selam.

9. Cilit pejgamber Allahu ia mësoi gjuhën e shpezëve?

– Sulejmanit alejhi selam.

10. Cilin pejgamber nëna e tij e hodhi në lumin Nil?

– Musain alejhi selam.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com