Vështro dhe analizo këto çështje!

Të gjitha obligimet në islam janë të ndërlidhura me kohën, pra koha është vendi apo hapësira e ibadetit (adhurimit).

Shembull: Namazi.
Zoti i Lartëmadhëruar thotë:
“… Vërtet namazi është obligimi në kohë të caktuar për besimtarët”. (En-Nisa, 103)

“Transmeton Abdullah bin Mes`udi se e ka pyetur Muhamedin a.s. se cilat vepra janë më të dashura tek Allahu? Muhamedi a.s. është përgjigjur:
– Namazi në kohën e vet.
Pastaj cilat?
– Për t`u sjellë mirë dhe nderimi i prindërve.
Pastaj cilat?
– Lufta në rrugën e Allahut.
Ibni Mes`udi tregon se po ta kisha pyetur më shumë do të tregonte më shumë për to”.

Një shembull tjetër: Zekati.
Zoti i Lartëmadhëruar thotë:
“Hani nga frytet kur të piqen dhe bëhen fryte të shëndosha dhe jepne atë çka e keni për obligim me dhënë (zekatin) ditën e të korrurave (të mbledhurave) dhe mos e teproni, vërtet Allahu nuk i do teprimtarët”. (El-En`amë, 141)

Shembull: Agjërimi.
Zoti i Lartëmadhëruar thotë:
“O ju që besuat, agjërimi (saum) u është bërë obligim sikurse që ishte obligim i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.
(jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju.
(ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit që në te (filloi të) shpallet Kur`ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin, të madhëroni All-llahun për atë se u udhëzoi dhe që të falënderoni”. 
(El-Bekare, 183,184,185)

Çdo analitik dhe çdo studiues kur ta lexojë pjesën e ajetit fisnik “… ditë të caktuara (të kufizuara)…”, do ta kuptojë dhe do ta përjetojë në vetvete se vërtet Allahu i Lartëmadhëruar na porositë për t`i shfrytëzuar dhe për të përfituar nga këto kohëra të bekuara, sepse këto kohë janë të pakta dhe nuk vijnë gjatë vitit, përpos një herë.
Transmeton Ebu Hurejre r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë:
“Agjëroni me të parët e saj (Hënën e Re) dhe ndërpritni agjërimin me të parët e saj (Hënë e Re tjetër), vetëm nëse ndodhë që të jetë mjegull dhe errësirë e madhe, atëherë muajin paraprak (para Ramazanit) Shaban plotësojeni në tridhjetë ditë”.

Pra, “Agjëroni kur ta shihni Hënën e Re dhe ndërpritni agjërimin kur ta shihni prapë Hënën e Re” e cila është shenjë dhe përkufizim i kohës.